شال

آموزش بافت شال گردن دخترانه طرح گیس

آموزش بافت شال گردن دخترانه طرح گیس به تعداد ۳۱ دانه سر بگیرید . رجه پایه : یکی از زیر ( یکی از رو یکی از زیر ) تا انتها داخل پرانتز را تکرار کنید . رج ۱ از سمت راست : یکی از زیر ( یکی از رو ، یکی از زیر ) دوبار ،  ۱۰تا از زیر ، ... ادامه مطلب »