بافت توری

آموزش بافت توری درخت انگور با دو میل

امروزمیخوام براتون آموزش کاموا بافی با دو میل مدل توری  با نام بافت توری درخت انگور براتون قرار بدم امیدوارم که ازش استفاده ببرید . به تعداد مضرب ۸ + ۶ دانه سر بگیرید . رج ۱ و تمام رجهای فرد : همه دانه ها از رو بافته شود . رج ۲ : ۲ تا از زیر ( ۲ تا یکی از ... ادامه مطلب »

آموزش کاموا بافی با دو میل بافت توری چهار گوشه روزنه

امروزمیخوام براتون آموزش کاموا بافی با دو میل مدل توری  با نام بافت توری چهار گوشه روزنه براتون قرار بدم امیدوارم که ازش استفاده ببرید . به تعداد مضرب ۸ دانه سر بگیرید . رج ۱ : تمام رجها از رو بافته شود . رج ۲ : همه رجهای از زیر بافته شود . رج ۳ : همه دانه ها از رو بافته شود ... ادامه مطلب »

آموزش کاموا بافی با دو میل بافت توری گالری

امروزمیخوام براتون آموزش کاموا بافی با دو میل مدل توری  با نام گالری براتون قرار بدم امیدوارم که ازش استفاده ببرید . به تعداد مضرب ۱۲ +۱ دانه سر بگیرید . رج ۱ ، ۳ ، ۵ ، ۲۱ : یکی از رو ( ۲دونه نبافته به میل راست بگیرین، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دونه های نبافته میل راست ... ادامه مطلب »

آموزش کاموا بافی بافت توری زنجیره ای از الماس

امروزمیخوام براتون آموزش  بافت مدل توری دو میل با نام نزنجیره ای از الماس براتون قرار بدم امیدوارم که ازش استفاده ببرید . به تعداد مضرب ۸ دانه سر بگیرید . رج ۱ از سمت  راست : ( ۳ تا از زیر ، ۱ ژته ،  ۱ دانه نبافته به میل راست بگیرین  ۲ تا از زیر  و ۱ دانه نبافته را روی ... ادامه مطلب »

آموزش بافتنی دو میل بافت توری نوک پیکانی

امروزمیخوام براتون آموزش  بافت مدل توری دو میل با نام نوک پیکانی براتون قرار بدم امیدوارم که ازش استفاده ببرید . به تعداد مضرب ۱۰ + ۱ دانه سر بگیرید . رج ۱ و ۳ : همه دانه ها از رو بافته شوند . رج ۲ : یکی از زیر ( *۱ ژته  ، ۲دونه نبافته به میل راست بگیرین، ... ادامه مطلب »

آموزش بافتنی دو میل بافت مدل توری برگ متناوب

امروزمیخوام براتون آموزش  بافت مدل توری دو میل با نام برگ متناوب براتون قرار بدم امیدوارم که ازش استفاده ببرید . به تعداد مضرب ۱۴ + ۲ دانه سر بگیرید . رج ۱ :  ۲ تا از رو ( ۲ تا از زیر ، یک ژته ، یکی از زیر ، یک ژته ، یکی از زیر ، ۲دونه نبافته به میل ... ادامه مطلب »

آموزش بافتنی دو میل بافت مدل توری آگاو

امروزمیخوام براتون آموزش  بافت مدل توری دو میل با نام آگاو براتون قرار بدم امیدوارم که ازش استفاده ببرید . به تعداد مضرب ۲۴ + ۵ دانه سر بگیرید رج ۱ : یکی از زیر ، یک ژته ، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از زیر  و دانه نبافته را روی آن بیندازید ، یک ژته ، یکی ... ادامه مطلب »

آموزش بافتنی دو میل بافت مدل توری گل یخ

امروزمیخوام براتون آموزش  بافت مدل توری دو میل با نام گل یخ  براتون قرار بدم امیدوارم که ازش استفاده ببرید . به تعداد مضرب ۳۴ + ۲ دانه سر بگیرید . رج ۱، ۵ ، ۹ : یکی از زیر ( ۳ تا از زیر ، ۲ تا یکی از زیر ، ۴ تا از زیر ، یک ژته ، ... ادامه مطلب »

آموزش بافت کشباف توری پلکان به آسمان

        : حاشیه   : یکی از زیر   : یکی از رو   : ژته   : ۲ تا یکی از زیر   : یک دانه را از زیر بافته و دانه دوم را بشکل دانه زیر درآورده و نبافته روی دانه اول بیندازید بطوریکه دو دانه یکی شود و پیچی نداشته باشد. نحوه بافت کشباف توری ... ادامه مطلب »

آموزش بافت کشباف توری شبکه

    : حاشیه   : یکی از زیر   : یکی از رو   : ژته   : ۲ تا یکی از زیر   : یک دانه را از زیر بافته و دانه دوم را بشکل دانه زیر درآورده و نبافته روی دانه اول بیندازید بطوریکه دو دانه یکی شود و پیچی نداشته باشد.   : ۲ تا یکی ... ادامه مطلب »