آموزش بافت کشباف

آموزش بافت کشباف توری پلکان به آسمان

        : حاشیه   : یکی از زیر   : یکی از رو   : ژته   : ۲ تا یکی از زیر   : یک دانه را از زیر بافته و دانه دوم را بشکل دانه زیر درآورده و نبافته روی دانه اول بیندازید بطوریکه دو دانه یکی شود و پیچی نداشته باشد. نحوه بافت کشباف توری ... ادامه مطلب »

آموزش بافت کشباف توری شبکه

    : حاشیه   : یکی از زیر   : یکی از رو   : ژته   : ۲ تا یکی از زیر   : یک دانه را از زیر بافته و دانه دوم را بشکل دانه زیر درآورده و نبافته روی دانه اول بیندازید بطوریکه دو دانه یکی شود و پیچی نداشته باشد.   : ۲ تا یکی ... ادامه مطلب »

آموزش بافت کشباف توری زنجیره قلبها

    : حاشیه   : یکی از زیر   : یکی از رو   : ژته   : ۲ تا یکی از زیر   : یک دانه را از زیر بافته و دانه دوم را بشکل دانه زیر درآورده و نبافته روی دانه اول بیندازید بطوریکه دو دانه یکی شود و پیچی نداشته باشد. نحوه بافت کشباف توری زنجیره قلبها ... ادامه مطلب »

آموزش بافت مدل کشباف توری

آموزش بافت مدل کشباف توری   مدل به ۶ دانه تقسیم شده باضافه ۱ و باضافه حاشیه رج ۱ : یکی از رو ( یکی از زیر یک ژته از رو ) رج ۲ و ۳ و ۴ : همانظوری که دانه ها دیده میشوند ببافید ادامه مطلب »

آموزش بافت مدل کشباف ژور ساده

آموزش بافت مدل کشباف ژور ساده مدل به ۶ دانه تقسیم باضافه ۲ و باضافه حاشیه رج ۱ : ۲ تا از رو ۲ تا یکی از زیر ۲ ژته یک سورژه ساده ) ۲ تا از رو رج ۲ و تمام رجهای زوج : ۲ تا از زیر ( یکی از رو ۲ تا در ژته های رج قبل ... ادامه مطلب »

آموزش بافت مدل کشباف توری دوبل

آموزش بافت مدل کشباف توری دوبل   مدل به ۷ دانه تقسیم باضافه ۲ و باضافه حاشیه رج ۱ : ( ۲ تا از رو ۲ تا یکی از زیر یک ژته یکی از زیر یک ژته یک سورژه ساده ) داخل پرانتز را تکرار کنید ۲ تا آخر را  از رو رج ۲ و تمام رجهای زوج : ۲ ... ادامه مطلب »

آموزش بافت کشباف پیچ دار

آموزش بافت کشباف پیچ دار   مدل به ۹ دانه تقسیم شده باضافه ۳ باضافه حاشیه رج ۱ 🙁 ۳ تا از زیر * ۲ تا ضربدری به راست (دومی را از زیر بافته و بعد اولی را)*۳ دفعه) ۳ تا از زیر رج ۲ : همه از رو در ادامه رج ۱ و ۲ را تکرار کنید . ادامه مطلب »

آموزش بافت کشباف دوقلو

آموزش بافت کشباف دوقلو   مدل به ۷ دانه تقسیم شده باضافه ۳ باضافه حاشیه رج ۱ : ( ۳ تا از زیر *یکی نبافته از رو یکی از زیر یک ژته دانه نبافته را روی بافته و ژته کور می کنیم*۲دفعه ۳ تا از زیر) رج۲ : ۳تا از زیر ( ۴ تا از رو ۳ تا از زیر ... ادامه مطلب »

آموزش بافت مدل کشباف ضربدری

آموزش بافت مدل کشباف ضربدری مدل به ۵ دانه تقسیم شده باضافه ۲ . رج ۱ : ( ۲ تا از رو ۲ تا ضربدری به راست* یکی از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید ۲ تا از رو رج ۲ : ۲تا از زیر ( یکی از رو ۲ تا نبافته از رو ۲ تا از زیر ) داخل ... ادامه مطلب »