خانه / بانوان / آموزش بافتنی / آموزش بافت شال گردن دخترانه طرح گیس
آموزش بافت شال گردن دخترانه طرح گیس

آموزش بافت شال گردن دخترانه طرح گیس

آموزش بافت شال گردن دخترانه طرح گیس

به تعداد ۳۱ دانه سر بگیرید .

رجه پایه : یکی از زیر ( یکی از رو یکی از زیر ) تا انتها داخل پرانتز را تکرار کنید .

رج ۱ از سمت راست : یکی از زیر ( یکی از رو ، یکی از زیر ) دوبار ،  ۱۰تا از زیر ، یکی از رو ، ۱۱ تا از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار

رج ۲: یکی از زیر ( یکی از رو ، یکی از زیر ) دوبار ، ۹تا از رو ، یکی از زیر یکی از رو یکی از زیر ، ۹ تا از رو ، یکی از زیر ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲بار

رج ۳ : یکی از زیر ( یکی از رو ، یکی از زیر ) دوبار ، ۳ تا از زیر ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از زیر ببافید ، یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از رو ببافید ، ۴ تا از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) دوبار

رج ۴ و ۶ : یکی از زیر ( یکی از رو ، یکی از زیر ) دوبار ، ۹ تا از رو ، یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر ، ۹ تا از رو ، یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) دوبار

رج ۵: یکی از زیر ، ( یکی از رو یکی از زیر ) دو بار ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از زیر ببافید ، ۴ تا از زیر ، یکی از رو ، ۴ تا  از زیر ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از رو ببافید ، یکی از زیر ، ( یکی از رو یکی از زیر ) دو بار

رج ۷ : یکی از زیر ، ( یکی از رو یکی از زیر ) دو بار ، ۱۰ دانه از زیر ،  یکی از رو ، ۱۱ تا از زیر ، ( یکی از رو یکی از زیر ) دو بار

رج۸ : تکرار رج ۴

رج های  ۹ تا ۱۶ : رج های  ۷ و ۸ را تکرار کنید .

رج ۱۷ : ، ( یکی از رو یکی از زیر ) دو بار ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از رو ببافید ، ۴ تا از زیر ، یکی از رو ، ۴ تا  از زیر ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از زیر ببافید ، یکی از زیر ، ( یکی از رو یکی از زیر ) دو بار

رج ۱۸ و ۲۰ : تکرار رج ۴

رج ۱۹ : یکی از زیر ( یکی از رو یکی از زیر ) دو بار ، ۳ تا از زیر ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از رو ببافید ، یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از زیر ببافید ، ۳تا از زیر ، یکی از زیر ، ( یکی از رو یکی از زیر ) دو بار

رجهای ۲۱ تا ۳۰ : تکرار رجهای ۷ و ۸

رجهای ۳۱ تا ۳۴ : تکرار رجهای ۳ تا ۶

رج ۳۵: یکی از زیر ، یکی از رو ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از زیر ببافید ، ۷ تا از زیر ، یکی از رو ، ۷ تا از زیر ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از رو ببافید ، یکی از رو یکی از زیر

رج ۳۶ و ۳۸ : یکی از زیر ، ۱۳ تا از رو ، یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر ، ۱۳ تا از رو ، یکی از زیر

رج ۳۷ : یکی از زیر ، یکی از رو ، ۱۳ تا از زیر ، یکی از رو ، ۱۳ تا از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر

رج های ۳۹ تا ۴۶ : تکرار رجهای ۳۷ و ۳۸

رج ۴۷ : یکی از زیر ، یکی از رو ، سه دانه را از جلوی میل بگیرید ۳ دانه بعد یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر بعد سه دانه ای را که از جلوی میل گرفته اید را از زیر ببافید ، ۷ تا از زیر ، یکی از رو ، ۷ تا از زیر ، سه دانه را از پشت میل بگیرید ۳ دانه بعد یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر بعد سه دانه ای را که از پشت میل گرفته اید را از زیر ببافید ، یکی از رو ، یکی از زیر .

رج ۴۸ ، ۵۰ و ۵۲ : یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار ، ۹ تا از رو ، یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر ، ۹ تا از رو ، یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار

رج ۴۹ : تکرار رج ۱۹

رج ۵۱ : تکرار رج ۱۷

رج ۵۳ : تکرار رج ۷

رج ۵۴ : تکرار رج ۴۸

رجهای ۵۵ تا ۶۲ : تکرار رجهای ۵۳ و ۵۴

در ادامه ردیف های ۳ تا ۶۲ را دوبار تکرار کنید ، سپس ردیف ۳ تا ۳۰ را تکرار کنید و در رج آخر در هر کدام از ۹ تا از رو یکدانه اضافه کنید که در این حالت تعداد دانه ها برابر ۳۳ می باشد تا اینجا طول بافت ما از ابتدا حدود ۷۵ سانت میباشد . حال باید روی الگوی گیس بعدی کار کنیم .

رج ۱ : یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار ، ۱۰ دانه را بصورت مارپیچ از رو ببافید ، یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر ، ۱۰ دانه را بصورت مارپیچ از زیر ببافید ، یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار .

رج ۲ :  یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار ، ۱۰ تا از رو ، یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر ، ۱۰ تا از رو ، یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار .

رج ۳ : یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار ، ۱۰ تا از زیر ، یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر ، ۱۰ تا از زیر ، یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار .

رج ۴ : رج ۲ را تکرار کنید .

رج های ۵ تا ۱۴ : رجهای ۳ و ۴ را تکرار کنید .

در ادمه رجهای ۱ تا ۱۴ را ۱۳ بار تکرار کنید سپس رج ۱ را تکرار کنید .

رج بعد : یکی از زیر ( یکی از رو ، یکی از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید .

دانه ها را کور کرده برای زیبایی میتوانید پایین کار را ریشه کنید

۳ نظر

  1. سلام شالگردن طرح گیس اشتباه ست رج ۱۹ چهار دونه کم است و رج ۳۶ و ۳۸ یک دونه زیاد است لطفا درستتش رو بزارین .

  2. ۶تا مارپیچ از رو یعنی چه؟

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*